Specjalistyczna pielęgnacja dłoni i stóp

Ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ne za­bie­gi pie­lę­gna­cji stóp i dło­ni zwy­ko­rzy­sta­niem pro­duk­tów re­no­mo­wa­nej fir­my Geh­wol, któ­ra od po­nad stu lat pro­du­ku­je spe­cja­li­stycz­ne ko­sme­ty­ki do stóp. Za­bie­gi wy­ko­ny­wa­ne są przy uży­ciu fre­zar­ki Luna AT Mi­cro fir­my Ger­lah, pro­du­ku­ją­cej spe­cja­li­stycz­ny sprzęt dla ga­bi­ne­tów zaj­mu­ją­cych się pie­lę­gna­cją stóp i dło­ni, dzię­ki któ­rej sku­tecz­nie moż­na usu­nąć zro­go­wa­cia­ły na­skó­rek, od­ci­ski, mo­dze­le, a tak­że pie­lę­gno­wać pa­znok­cie. W na­szym ga­bi­net zwra­ca­my szcze­gól­ną uwa­gę na bez­pie­czeń­stwo i pro­fe­sjo­na­lizm wy­ko­ny­wa­nych za­bie­gów. Fre­zy uży­wa­ne pod­czas za­bie­gu są jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku. Na­rzę­dzia wie­lo­ra­zo­we­go użyt­ku ste­ry­li­zu­je­my w au­to­kla­wie. Wy­so­ka ja­kość na­szych usług oraz ste­ryl­ność uży­wa­nych przez nas na­rzę­dzi po­zwa­la na bez­piecz­ny i kom­for­to­wy pe­di­cu­re. Po­ma­ga­my rów­nież do­brać od­po­wied­nie pre­pa­ra­ty fir­my Geh­wol do pie­lę­gna­cji do­mo­wej. Wszyst­kie pro­duk­ty fir­my Geh­wol opar­te są na na­tu­ral­nych skład­ni­kach, nie po­wo­du­ją żad­nych uczu­leń. Bar­dzo do­brze się roz­sma­ro­wu­ją i wchła­nia­ją.

Pielęgnacja dłoni

Za­dba­ne i ład­nie wy­glą­da­ją­ce dło­nie są bez wąt­pie­nia wi­zy­tów­ką każ­dej ko­bie­ty. Na dło­niach naj­wcze­œśniej wi­dać ozna­ki sta­rze­nia, dla­te­go wy­ma­ga­ją one sys­te­ma­tycz­ne­go na­wil­ża­nia i na­tłusz­cza­nia oraz spe­cjal­nych za­bie­gów. Po­le­ca­my sty­li­za­cję pa­znok­ci me­to­dą że­lo­wą oraz kla­sycz­ne za­bie­gi pie­lę­gnu­ją­ce skó­rę i pa­znok­cie rąk.

Ma­ni­cu­re tra­dy­cyj­ny lub bio­lo­gicz­ny to za­bieg pie­lę­gnu­ją­cy dło­nie i pa­znok­cie. Zmięk­cza stward­nia­ły na­skó­rek, od­ży­wia, roz­ja­œśnia płyt­kę pa­znok­cia, uela­stycz­nia skór­ki.

Ma­ni­cu­re SPA to re­lak­su­ją­cy ma­ni­cu­re po­łą­czo­ny z pe­elin­giem dło­ni, od­żyw­czą ma­ską lub ką­pie­lą pa­ra­fi­no­wą, za­koń­czo­ny re­lak­su­ją­cym ma­sa­żem. Za­pew­nia opty­mal­ną pie­lę­gna­cje zmę­czo­nym dło­niom i skór­kom, oraz wzmac­nia pa­znok­cie. Po za­bie­gu dło­nie są mięk­kie i de­li­kat­ne, a pa­znok­cie pięk­nie wy­mo­de­lo­wa­ne.

Ką­piel pa­ra­fi­no­wa dło­ni to za­bieg prze­zna­czo­ny dla osób, któ­re ma­ją szorst­kie, prze­su­szo­ne dło­nie. Za­bieg roz­po­czy­na­my od wy­ko­na­nia pe­elin­gu dło­ni na­stęp­nie wma­so­wu­je­my spe­cjal­ny, re­ge­ne­ru­ją­cy pre­pa­rat i za­nu­rza­my dło­nie w cie­płej pa­ra­fi­nie. Tak przy­go­to­wa­ne dło­nie otu­lo­ne w ocie­pla­ją­cych rę­ka­wi­cach re­ge­ne­ru­ją się i wzmac­nia­ją oko­ło 20 mi­nut. Pa­ra­fi­na przy­wra­ca ak­sa­mit­ną mięk­kość skó­rze dło­ni na­ra­żo­nej na co­dzien­ne dzia­ła­nie wie­lu ne­ga­tyw­nych czyn­ni­ków. Wy­gła­dza, zmięk­cza na­skó­rek oraz po­pra­wia stan pa­znok­ci. Po­nad­to za­bieg pa­ra­fi­no­wy opźó­Ÿnia na­tu­ral­ne pro­ce­sy sta­rze­nia, roz­ja­śœnia prze­bar­wie­nia oraz ha­mu­je po­wsta­wa­nie plam pig­men­ta­cyj­nych. Ła­go­dzi sta­ny za­pal­ne na skó­rze, po­pra­wia krą­że­nie i wzmac­nia tkan­kę łącz­ną.

Stylizacja paznokci

Ales­san­dro­® to wy­jąt­ko­wej ja­ko­œ­ści bez­kwa­so­we że­le do mo­de­lo­wa­nia pa­znok­ci, któ­re pie­lę­gnu­ją płyt­kę pa­znok­cio­wą już pod­czas na­kła­da­nia. Są do­pa­so­wa­ne do każ­de­go typu i pro­ble­mu pa­znok­cia, o wy­jąt­ko­wym skła­dzie i no­wo­cze­snej tech­no­lo­gii pro­duk­cji speł­nia­ją­cej wy­mo­gi UE. Uni­kal­ne że­le Ales­san­dro­® nie żółk­ną ani nie od­pry­sku­ją i spra­wia­ją, że wy­mo­de­lo­wa­ny pa­zno­kieć po­zo­sta­je na dłu­go pięk­ny i za­dba­ny. Pa­znok­cie za­chwy­ca­ją wy­jąt­ko­wym po­ły­skiem i na­tu­ral­nym wy­glą­dem. Nie bez przy­czy­ny za­tem zdo­by­ły wie­le na­gród i wy­róż­nień: Be­au­ty Award, Co­smo­po­li­tan Prix de Be­au­ty w ka­te­go­riach wy­jąt­ko­wy ima­ge pro­duk­tu, in­no­wa­cyj­no­œść, za­do­wo­le­nie klien­ta.

Trwały manicure i pedicure hybrydowy

Na­kła­da­ny jak la­kier, wy­trzy­ma­ły jak żel. Pod­czas za­bie­gu na płyt­kę pa­znok­cia na­kła­da się cien­ką war­stwę la­kie­ru hy­bry­do­we­go, któ­ry utwar­dza­ny jest w lam­pie UV.

    Za­le­ty:
  • pięk­ne, lśnią­ce, wy­pie­lę­gno­wa­ne pa­znok­cie przez 14 dni,
  • nie nisz­czy na­tu­ral­nej płyt­ki pa­znok­cio­wej,
  • czas za­bie­gu znacz­nie krót­szy niż przy że­lu,
  • od razu su­chy! nie ma ry­zy­ka, że uszko­dzisz go (np. przy za­kła­da­niu bu­tów po za­bie­gu),
  • usu­wa się go w 10 min bez po­trze­by pi­ło­wa­nia

Nasz Zespół

Cosmedique