Mezoterapia mikroigłowa

Me­zo­te­ra­pia mi­kro­igło­wa Po­wer Lift, to in­no­wa­cyj­ny za­bieg, po­zwa­la­ją­cy na nie­zwy­kle sku­tecz­ną wal­kę z efek­ta­mi sta­rze­nia się skó­ry. Nie jest tyl­ko zwy­kłą pie­lę­gna­cją, lecz do­głęb­nym po­pra­wie­niem ja­ko­ści skó­ry. Efek­ty ko­rzy­sta­nia z za­bie­gów wi­docz­ne są na­tych­miast, a sys­te­ma­tycz­ne pod­da­wa­nie się Po­wer Lift po­rów­ny­wal­ne jest do li­ftin­gu, bez uży­cia skal­pe­la.

Za­bieg po­bu­dza i sty­mu­lu­je na­skó­rek, jego prze­pusz­czal­ność zwięk­sza się wie­lo­krot­nie, dzię­ki cze­mu wy­so­ko skon­cen­tro­wa­ne skład­ni­ki wni­ka­ją w nie­go głę­biej i w wyż­szym stę­że­niu. Me­cha­nicz­na sty­mu­la­cja po­bu­dza re­cep­to­ry skó­ry, sty­mu­lu­je lep­sze krą­że­nie oraz wy­mu­sza pro­ce­sy re­ge­ne­ra­cyj­ne. Za­bieg jest bez­bo­le­sny i nie wy­ma­ga znie­czu­le­nia miej­sco­we­go na­skór­ka.

Koń­ców­ka z igła­mi jest ste­ryl­nie za­pa­ko­wa­na, igły są w sta­nie na­kłuć od­po­wied­nią po­wierzch­nię skó­ry (de­kolt, szy­ję, twarz)) i ule­ga­ją stę­pie­niu, są prze­zna­czo­ne tyl­ko dla jed­ne­go klien­ta i tyl­ko do jed­ne­go za­bie­gu. Dzię­ki temu roz­wią­za­niu za­bieg jest bar­dzo ste­ryl­ny i bez­piecz­ny, uni­ka­my w 100% ry­zy­ka prze­nie­sie­nia flo­ry bak­te­ryj­nej.

Na­kłu­wa­nie od­by­wa się na ca­łej po­wierzch­ni na­skór­ka lub na po­szcze­gól­nych li­niach zmarsz­czek, na bez­piecz­nej głę­bo­ko­ści nie na­ru­sza­ją­cej ukła­du krwio­no­śne­go.

  Zalety metody POWER LIFT:
 • brak ryzyka uszkodzeń skóry pod wpływem ciepła,
 • jest to metoda typowo mechaniczna, nie ma działania prądu bezpośrednio na naskórek,
 • krótki czas leczenia (około 10 minut),
 • można połączyć stymulację mikroigłami z innymi koncepcjami leczenia.
  Działanie:
 • intensywna, ale ściśle kontrolowana stymulacja naskórka,
 • natychmiastowy i optymalny transport składników aktywnych,
 • reaktywacja wszystkich funkcji skóry,
 • polepszenie procesów samonaprawczych skóry (gojenie się tkanki po mikronakłuciach),
 • regeneracja skóry własnym podziałem komórkowym,
 • stymulacja produkcji kolagenu i elastyny,
 • redukcja zmarszczek mimicznych,
 • poprawa owalu twarzy,
 • polepszenie elastyczności skóry.
  Wskazania:
 • cienka, wiotka, mało elastyczna skóra,
 • skóra dojrzała,
 • zmarszczki mimiczne,
 • skóra wyniszczona nadmiernym opalaniem (solarium lub słońce),
 • grube skóry pokryte bliznami,
 • słaba tkanka łączna,
 • trądzik.
  Przeciwwskazania:
 • brodawki,
 • zranienia,
 • stany zapalne,
 • opryszczka w stanie aktywnym.

Nasz Zespół

Cosmedique