Medycyna Estetyczna

Wygładzanie zmarszczek toksyną botulinową (Botox)

Bo­tox, czy­li tok­sy­na bo­tu­li­no­wa blo­ku­je prze­wo­dze­nie bodź­ców z ner­wów do mię­śni twa­rzy. Wstrzyk­nię­ty wy­wo­łu­je po­ra­że­nie mię­śni mi­micz­nych, co unie­moż­li­wia ich pra­cę, a co za tym idzie prze­ciw­dzia­ła marsz­cze­niu się i fał­do­wa­niu skó­ry. Le­cze­nie pre­pa­ra­tem BO­TOX sku­tecz­nie wy­gła­dza zmarszcz­ki przy­wra­ca­jąc twa­rzy jej młod­szy wy­gląd. Efekt utrzy­mu­je się od 4 do 6 mie­się­cy. Za­bieg moż­na po­wta­rzać.

  Wskazania:
 • zmarszczki poziome i pionowe czoła
 • zmarszczki okolicy gładzizny - lwia zmarszczka
 • zmarszczki wokół oczu - kurze łapki
 • zmarszczki okolicy nosa
 • zmarszczki w obrębie wargi górnej - zmarszczki palacza.

Zalecenia: Po za­bie­gu pa­cjent przez 3–4 go­dzi­ny nie po­wi­nien się schy­lać i kłaść oraz przez 10 dni po za­bie­gu ko­rzy­stać z sau­ny.

Wypełnianie zmarszczek

Wy­peł­nia­cze są efek­tyw­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi, któ­re da­ją moż­li­wość kształ­to­wa­nia po­wierzch­ni skó­ry, ko­rek­cji fał­dów i zmarsz­czek. W ostat­nich la­tach sta­bi­li­zo­wa­ny kwas hia­lu­ro­no­wy stał się naj­czę­ściej sto­so­wa­nym ma­te­ria­łem wy­peł­nia­ją­cym. Kwas hia­lu­ro­no­wy jest fi­zjo­lo­gicz­nym skład­ni­kiem na­szych tka­nek od­po­wie­dzial­nym za utrzy­ma­nie od­po­wied­niej wil­got­no­ści skó­ry. Stop­nio­wo wchła­nia­ny kwas hia­lu­ro­no­wy wią­że wo­dę w skó­rze i pod­no­si jej po­wierzch­nię po­przez wy­peł­nie­nie ob­ję­tość tkan­ki na­da­jąc jej na nowo sprę­ży­stość i ela­stycz­ność.

  Zastosowanie wypełniaczy:
 • wygładzenie zmarszczek czołowych i lwiej zmarszczki
 • korekcja zapadniętych okolic oczodołu
 • modelowanie konturów twarzy: policzków, podbródka
 • korekcja głębokich fałdów nosowo-policzkowych
 • korekcja zmarszczek palacza
 • korekcja opadających kącików ust
 • powiększenie objętości warg i ujędrnianie ust
 • wygładzenie zmarszczek dekoltu i szyi.

Nie na­le­ży sto­so­wać aspi­ry­ny i in­nych le­ków prze­ciw­za­pal­nych na oko­ło 3–4 dni przed za­bie­giem. W dniu za­bie­gu nie po­win­no ko­rzy­stać się z sau­ny, so­la­rium, si­łow­ni, pić na­po­jów za­wie­ra­ją­cych al­ko­hol. Efekt jest dłu­go­trwa­ły, lecz nie per­ma­nent­ny a jego trwa­łość jest spra­wą in­dy­wi­du­al­ną, za­zwy­czaj utrzy­mu­je się oko­ło 9–12 mie­się­cy. Za­bieg moż­na po­wta­rzać.

Powiększanie / modelowanie ust

Mo­de­lo­wa­nie ust obec­nie na­le­ży do naj­po­pu­lar­niej­szych za­bie­gów me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej. Za­bieg mo­że być wy­ko­ny­wa­ny bez wzglę­du na wiek pa­cjen­ta. U mło­dych ko­biet ko­rek­ta prze­waż­nie do­ty­czy asy­me­trii ust, bądź zbyt ma­ło wy­kształ­co­nej war­gi gór­nej lub dol­nej. W póź­niej­szym wie­ku do­ko­nu­je­my głów­nie ko­rek­ty kon­tu­ru ust i zmian wy­ni­ka­ją­cych z po­stę­pu­ją­ce­go pro­ce­su sta­rze­nia się zwią­za­ne­go z od­wod­nie­niem czer­wie­ni war­go­wej.

Nie na­le­ży za­ży­wać aspi­ry­ny i sto­so­wać le­ków prze­ciw­za­pal­nych na oko­ło 3 dni przed za­bie­giem. W dniu za­bie­gu po­win­no się uni­kać sau­ny, so­la­rium, in­ten­syw­ne­go wy­sił­ku fi­zycz­ne­go, ko­rzy­sta­nia z ba­se­nu­.

Lipoliza

Li­po­li­za jest no­wo­cze­sną bez­ope­ra­cyj­ną me­to­dą re­duk­cji miej­sco­wej tkan­ki tłusz­czo­wej po­le­ga­ją­cą na bez­po­śred­nim wstrzyk­nię­ciu sub­stan­cji w wi­docz­ną tkan­kę tłusz­czo­wą brzu­cha, bio­der, ud, ko­lan, po­ślad­ków oraz pod­bród­ka i bro­dy. Jest to do­sko­na­ła me­to­da dla pa­cjen­tów, któ­rzy chcą się po­zbyć miej­sco­wej nad­mier­nej ilo­ści tłusz­czu i jed­no­cze­śnie unik­nąć pro­ce­du­ry chi­rur­gicz­nej — li­po­suk­cji. Pre­pa­rat o na­zwie Der­ma­sta­bi­lon po­da­ny miej­sco­wo w tkan­kę tłusz­czo­wą po­wo­du­je ro­ze­rwa­nie błon ko­mó­rek tłusz­czo­wych i po wnik­nię­ciu do ko­mór­ki wy­wo­łu­je jej roz­pad. Na­stęp­nie uwol­nio­ne trój­gli­ce­ry­dy wią­żą się z li­po­pro­te­ina­mi i są trans­por­to­wa­ne do wą­tro­by, gdzie na­stę­pu­je dal­szy roz­pad i wy­da­le­nie ich z or­ga­ni­zmu­.
Naj­lep­sze efek­ty es­te­tycz­ne przy uży­ciu tego pre­pa­ra­tu uzy­sku­je się przy pro­ble­mie po­dwój­ne­go pod­bród­ka, bry­cze­sów oraz na­gro­ma­dze­nia tłusz­czu w oko­li­cy ko­lan. W przy­pad­ku brzu­cha mo­że­my uzy­skać re­duk­cję ob­wo­du o kil­ka cen­ty­me­trów.

Mezoterapia

Me­zo­te­ra­pia jest me­to­dą wy­ko­rzy­sty­wa­ną od wie­lu lat w me­dy­cy­nie, po­le­ga­ją­cą na wstrzy­ki­wa­niu od­po­wied­niej sub­stan­cji lecz­ni­czej bez­po­śred­nio w skó­rę. Do za­bie­gu me­zo­te­ra­pii sto­su­je się kok­taj­le, któ­re sta­no­wią mie­sza­ni­nę sub­stan­cji re­wi­ta­li­zu­ją­cych i re­ge­ne­ru­ją­cych, za­wie­ra­ją one wi­ta­mi­ny, ami­no­kwa­sy, oli­go­ele­men­ty, wy­cią­gi tkan­ko­we oraz kwas hia­lu­ro­no­wy­.

  Sam zabieg, w zależności od rodzaju problemu, wykonuje się:
 • Przy od­mła­dza­niu skó­ry — w oko­li­cach twa­rzy, szyi, de­kol­tu, dło­ni. Zwy­kle za­le­ca się 3 do 5 za­bie­gów w od­stę­pie 2–5 ty­go­dni. Co kil­ka mie­się­cy moż­na wy­ko­nać za­bieg pod­trzy­mu­ją­cy. Dzię­ki za­bie­gom pod­trzy­mu­ją­cym, efekt ku­ra­cji mo­że utrzy­mać się do 3 lat.
 • Przy le­cze­niu cel­lu­li­tu — w oko­li­cach bio­der, po­ślad­ków i ud. Na­le­ży wy­ko­nać mi­ni­mum 4 za­bie­gi w od­stę­pach 1–2 ty­go­dnio­wych. Ich efek­tyw­ność zwięk­sza ak­tyw­ność fi­zycz­na, ma­sa­że, ogra­ni­cze­nie w die­cie po­traw wy­so­ko­ka­lo­rycz­nych, wy­strze­ga­nie się al­ko­ho­lu, kawy i pa­pie­ro­sów.
 • Przy pro­ble­mach zwią­za­nych z ły­sie­niem i wy­pa­da­niem wło­sów — na ły­sie­ją­cej i owło­sio­nej skó­rze gło­wy. Zwy­kle naj­lep­sze efek­ty daje wy­ko­ny­wa­nie za­bie­gów raz w ty­go­dniu w cią­gu pierw­sze­go mie­sią­ca, a na­stęp­nie co 2–4 ty­go­dnie­.

Cosmelan

Co­sme­lan jest bar­dzo sku­tecz­ną te­ra­pią usu­wa­ją­cą pla­my barw­ni­ko­we po­cho­dze­nia hor­mo­nal­ne­go jed­no­cze­śnie przy­wra­ca­jąc rów­no­wa­gę skó­rze tłu­stej i mie­sza­nej. Me­cha­nizm dzia­ła­nia pre­pa­ra­tu co­sme­lan jest opar­ty na wy­ko­rzy­sta­niu sub­stan­cji ha­mu­ją­cych ty­ro­zy­na­zę, klu­czo­we­go en­zy­mu w pro­ce­sie for­ma­cji me­la­ni­ny. Kil­ka z sub­stan­cji obec­nych w co­sme­la­nie dzia­ła przez blo­ko­wa­nie tego en­zy­mu, lub na­wet od­wra­ca prze­mia­ny me­ta­bo­licz­ne w łań­cu­chu­.

  Procedura zabiegu składa się z 2 etapów:
 • W ga­bi­ne­cie le­kar­ski­m: Le­karz oczysz­cza i od­tłusz­cza skó­rę, a na­stęp­nie na­kła­da ma­skę w ko­lo­rze brud­ne­go ró­żu.
 • W wa­run­kach do­mo­wych: Pa­cjent z na­ło­żo­ną ma­ską uda­je się do domu i zmy­wa ją bie­żą­cą wo­dą, po kil­ku go­dzi­nach. Czas trzy­ma­nia ma­ski jest usta­la­ny przez le­ka­rza w za­leż­no­ści od fo­to­ty­pu skó­ry pa­cjen­ta. Na­stęp­nie sto­su­je krem co­sme­lan 2 przez mie­siąc od za­bie­gu we­dług sche­ma­tu do­bra­ne­go przez le­ka­rza.

Za­bieg jest bez­bo­le­sny, a przez kil­ka pierw­szych dni po za­bie­gu skó­ra jest po­draż­nio­na i za­czer­wie­nio­na. Na­stę­pu­je sil­ne złusz­cza­nie na­skór­ka, któ­re moż­na zni­we­lo­wać po­przez uży­wa­nie kre­mów re­ge­ne­ru­ją­cych. Co­sme­lan jest naj­sku­tecz­niej­szą ku­ra­cją wy­bie­la­ją­cą w po­rów­na­niu do te­ra­pii de­pig­men­ta­cyj­nych do­stęp­nych obec­nie na ryn­ku. Pre­pa­rat jest bar­dzo sil­ny w dzia­ła­niu a jed­no­cze­śnie bez­piecz­ny przy pra­wi­dło­wym uży­ciu.

Nasz Zespół

Cosmedique