Peeling kawitacyjny

Pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny to za­bieg po­le­ga­ją­cy na oczysz­cze­niu skó­ry za po­mo­cą ul­tra­dź­wię­ków.U­su­wa­nie za­nie­czysz­czeń oraz mar­twych ko­mó­rek prze­bie­ga bez­piecz­nie i bez­bo­le­śnie. To sys­tem do głę­bo­kiej pie­lę­gna­cji skó­ry i jej re­ge­ne­ra­cji, bez efek­tów ubocz­nych. Pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny dzia­ła na skó­rę ła­god­nie po­przez przy­jem­ne, na­tu­ral­ne wi­bra­cje. Za­sto­so­wa­nie tego urzą­dze­nia po­zwa­la na głę­bo­ką re­ge­ne­ra­cję skó­ry po­przez bły­ska­wicz­ne i efek­tyw­ne jej od­no­wie­nie oraz oczysz­cze­nie na du­żej głę­bo­ko­ści, cze­go re­zul­ta­tem jest - za­uwa­żal­na w wi­docz­ny spo­sób - skó­ra od­no­wio­na i od­świe­żo­na.

Pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny po­zwa­la na do­kład­ne usu­nię­cie nad­mia­ru se­bum z po­rów i miesz­ków wło­so­wych, po­zby­cie się zro­go­wa­cia­łe­go na­skór­ka, za­skór­ni­ków, wą­grów i bak­te­rii.

Pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny mo­że być sto­so­wa­ny przy skó­rze bar­dzo wraż­li­wej, de­li­kat­nej oraz cien­kiej, skłon­nej do po­draż­nień i roz­sze­rzo­nych na­czy­nek, a tak­że jako bez­in­wa­zyj­ny za­bieg oczysz­cza­ją­cy dla skó­ry trą­dzi­ko­wej i prze­tłusz­cza­ją­cej się. Pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny moż­na prze­pro­wa­dzić na twa­rzy, de­kol­cie oraz ple­cach.

Nasz Zespół

Cosmedique