Mikrodermabrazja

Mi­kro­der­ma­bra­zja jest me­to­dą me­cha­nicz­ne­go złusz­cza­nia na­skór­ka. Po­le­ga na kon­tro­lo­wa­nym ście­ra­niu war­stwy ro­go­wej za po­mo­cą spe­cjal­ne­go urzą­dze­nia wy­po­sa­żo­ne­go w gło­wi­ce po­kry­te krysz­tał­ka­mi dia­men­tu.

Efek­tem za­bie­gu jest wy­raź­ne wy­gła­dze­nie oczysz­cze­nie i od­świe­że­nie skó­ry, spły­ce­nie zmarsz­czek, zwę­że­nie roz­sze­rzo­nych po­ró­w,zm­niej­szo­ny ło­jo­tok,, re­duk­cja prze­bar­wień. Już jed­no­ra­zo­wy za­bieg po­zwa­la uzy­skać bar­dzo do­bry efekt, dla jego wzmoc­nie­nia pro­po­nu­je­my se­rię za­bie­gów za­wsze usta­la­nych ści­śle in­dy­wi­du­al­nie przez ko­sme­tycz­kę w za­leż­no­ści od sta­nu skó­ry, wska­zań do za­bie­gu, pory roku, try­bu ży­cia pa­cjen­ta, po­łą­cze­nia z in­ny­mi za­bie­ga­mi.

  Wskazania do mikrodermabrazji:
 • cera tłusta i mieszana, łojotok,
 • liczne zaskórniki,
 • rozszerzone pory,
 • blizny potrądzikowe,
 • szorstkość i suchość naskórka,
 • nadmierne rogowacenie przymieszkowe,
 • plamy i przebarwienia,
 • generalna regeneracja cery, odmładzanie, stymulacja produkcji kolagenu i elastyny,
 • wiotkość skóry, poprawa jędrności,
 • wygładzanie zmarszczek wokół oczu, ust i na szyi,
 • przygotowanie skóry do zabiegów laserowych, fotoodmładzaniai fal radiowych,
 • poprawa kolorytu szarej, zmęczonej, niedotlenionej i przepracowanej skóry,
 • zwiększenie wchłanialności składników aktywnych z kosmetyków profesjonalnych i domowych.
  Przeciwskazania do mikrodermabrazji:
 • infekcje wirusowe (opryszczka, liczne brodawki),
 • zakażenia bakteryjne (liszajec zakaźny, figówka gronkowcowa),
 • zakażenia grzybicze,
 • trądzik krostkowy i ropowiczy,
 • uszkodzenia i podrażnienia skóry, nadżerki,
 • liczne znamiona,
 • nowotwory skóry i naczyniaki,
 • terapia przeciwtrądzikowa Roaccutanem (przerwa co najmniej 3 miesiące),
 • zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy (przerwa do 2 miesięcy).

Brak przeciwwskazań w przypadku opalonej skóry oraz menstruacji.

  Pielęgnacja po mikrodermabrazji:
 • unikanie opalania przez kilka dni,
 • unikanie kąpieli w basenach przez 2 dni,
 • ochrona skóry przed słońcem filtrem SPF minimum 30,
 • picie zwiększonej ilości wody mineralnej przez 3 dni po zabiegu.

Nasz Zespół

Cosmedique