Makijaż permanentny

SWISS COLOR - artystyczny makijaż permanentny

Po­le­ca­my Pań­stwu no­wą ja­kość mi­kro­pig­men­ta­cji per­ma­nent­nej, za­ufa­li­śmy szwaj­car­skiej szko­le, któ­ra wy­do­by­wa z nas to co naj­pięk­niej­sze...

  Polecamy go szczególnie:
 • w celu upiększania i podkreślenia naturalnej urody,
 • przy bladych, jasnych i nieregularnych ustach,
 • ustach, którym brak konturu, bardzo wąskich,
 • przy zbyt jasnych brwiach lub całkowitym ich braku,
 • przy braku rzęs lub ich słabym zarysie,
 • dla osób, które chcą wyglądać wyraźniej od samego rana,
 • dla alergików, osób uczulonych na kosmetyki kolorowe,
 • dla sportowców, osób noszących okulary oraz szkła kontaktowe.

Trwałość makijażu permanentnego

Ma­ki­jaż per­ma­nent­ny utrzy­mu­je się przy pra­wi­dło­wej pie­lę­gna­cji przez okres od 1 roku do kil­ku lat. Wraz z upły­wem cza­su ma­ki­jaż za­czy­na sie roz­ja­śniać i bled­nąć w za­leż­no­ści od ro­dza­ju i typu skó­ry, od­by­wa się to u każ­dej oso­by in­dy­wi­du­al­nie.

Nowoczesna technologia Swiss Liner

Swiss Li­ner to no­wo­cze­sne urzą­dze­nie ste­ro­wa­ne mi­kro­prp­ce­so­rem od­po­wie­dzial­nym za pre­cy­zyj­ne, rów­no­mier­ne wpro­wa­dza­nie pig­men­tu, ab­so­lut­ną czy­stość ry­sun­ku oraz iden­tycz­ną głę­bo­kość i moc wkłuć. Za­sto­so­wa­nie sys­te­mu jed­no­ra­zo­wych igieł za­pew­nia bez­pie­czeń­stwo i cał­ko­wi­tą hi­gie­nę za­bie­gu.

Mikropigmenty Swiss Color jakości Q

Wy­róż­nia­ją się wy­so­ką ja­ko­ścią, od­po­wied­nią kon­sy­sten­cją, a co za tym idzie opty­mal­ną si­łą kry­cia dzię­ki du­żej za­war­to­ści czy­stych pig­men­tów. Szwaj­car­ska pre­cy­zja oraz nie­sa­mo­wi­ta dba­łość o de­ta­le two­rzo­na od po­cząt­ku do koń­ca we wła­snym la­bo­ra­to­rium za­pew­nia Pań­stwu bez­piecz­ny pro­dukt świa­to­wej kla­sy z cer­ty­fi­ka­tem far­ma­ceu­tycz­nym oraz po­zy­tyw­ną oce­ną tok­sy­ko­lo­gicz­ną. Mi­kro­pig­men­ty są skom­po­no­wa­ne w taki spo­sób, że wy­klu­cza­ją cał­ko­wi­cie nie­kon­tro­lo­wa­ną zmia­nę barw­ni­ka w skó­rze w np. ciem­ny fio­let czy sza­rość. Nie po­sia­da­ją uczu­la­ją­cych czę­sto pa­ra­be­nów oraz za­war­to­ści me­ta­li cięż­kich. Nie za­wie­ra­ją nie­bez­piecz­nych ra­ko­twór­czych sub­stan­cji bar­wią­cych.

  Przeciwwskazania:
 • choroby krwi (hemofilia),
 • cukrzyca,
 • ciąża,
 • choroba nowotworowa w trakcie leczenia,
 • HIV,
 • wirusowe zapalenie wątroby,
 • bardzo wysokie ciśnienie,
 • przyjmowanie leków sterydowych,
 • opryszczka (w aktywnej fazie i nie zagojona do końca),
 • wypełnienie ust w ostatnich 6 miesiącach (dotyczy makijażu ust).

Nasz Zespół

Cosmedique