Polecane zabiegi

Endermologie LPG

Je­­dy­­na na­­tu­­ra­l­na, nie­­i­n­wa­­zy­j­na i sku­­te­cz­na me­­to­­da od­dzia­­łu­­ją­­ca na lo­­ka­l­ne otłu­sz­cze­­nia od­po­r­ne na die­­tę i gi­m­na­­sty­­kę!

od 130 PLN

Depilacja laserowa

Po­le­ca­my za­bieg prze­pro­wa­dza­ny przy uży­ciu tech­no­lo­gii Li­ght­She­er, po­le­ga­ją­cy na nisz­cze­niu miesz­ka wło­so­we­go za po­mo­cą świa­tła la­se­ro­we­go.!

od 100 PLN

Makijaż permanentny

Po­­le­­ca­­my Pa­ń­stwu no­­wą ja­­kość mi­­kro­­pi­g­me­n­ta­­cji per­­ma­­nen­t­nej. Za­­u­fa­­li­­śmy szwa­j­ca­r­skiej szko­­le, któ­­ra wy­­do­­by­­wa z nas to co naj­pię­k­nie­j­sze.!

od 150 PLN

Mezoterapia mikroigłowa

Me­zo­te­ra­pia mi­kro­igło­wa Po­wer Lift, to in­no­wa­cyj­ny za­bieg, po­zwa­la­ją­cy na nie­zwy­kle sku­tecz­ną wal­kę z efek­ta­mi sta­rze­nia się skó­ry.
 

od 300 PLN

Mikrodermabrazja

Mi­kro­der­ma­bra­zja jest me­to­dą me­cha­nicz­ne­go złusz­cza­nia na­skór­ka. Po­le­ga na kon­tro­lo­wa­nym ście­ra­niu war­stwy ro­go­wej za po­mo­cą spe­cjal­ne­go urzą­dze­nia wy­po­sa­żo­ne­go w gło­wi­ce po­kry­te krysz­tał­ka­mi dia­men­tu.
 od 100 PLN

Peeling kawitacyjny

Pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny to za­bieg po­le­ga­ją­cy na oczysz­cze­niu skó­ry za po­mo­cą ul­tra­dź­wię­ków.U­su­wa­nie za­nie­czysz­czeń oraz mar­twych ko­mó­rek prze­bie­ga bez­piecz­nie i bez­bo­le­śnie.