Endermologie LPG

Je­­dy­­na na­­tu­­ra­l­na, nie­­i­n­wa­­zy­j­na i sku­­te­cz­na me­­to­­da od­dzia­­łu­­ją­­ca na lo­­ka­l­ne otłu­sz­cze­­nia od­po­r­ne na die­­tę i gi­m­na­­sty­­kę!

Me­to­da opie­ra się na uni­kal­nym, opa­ten­to­wa­nym pro­ce­sie: dwie elek­tro­nicz­nie ste­ro­wa­ne rol­ki me­cha­nicz­ne umiesz­czo­ne w her­me­tycz­nej ko­mo­rze – dzia­ła­ją na skó­rę w po­łą­cze­niu z pod­ci­śnie­niem. Pod­czas za­bie­gu bę­dziesz ubra­na w spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ny ko­stium, tzw. en­der­mo­we­ar. Za­bie­gi są cał­ko­wi­cie nie­in­wa­zyj­ne, wspo­ma­ga­ją je­dy­nie na­tu­ral­ne pro­ce­sy za­cho­dzą­ce w or­ga­ni­zmie. U wie­lu osób po 15–20 za­bie­gach efek­ty są po­rów­ny­wal­ne do efek­tów chi­rur­gicz­nej li­po­suk­cji, dla­te­go En­der­mo­lo­gie uwa­ża się na świe­cie za za­bieg nu­mer je­den w zwal­cza­niu cel­lu­li­tu i nad­mia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej.

  Efekty zabiegu:
 • poprawa wyglądu i napięcia skóry,
 • wyszczuplenie o 1-2 rozmiary!,
 • likwidacja cellulitu,
 • zwalczenie efektów starzenia się skóry - ujędrnianie,
 • poprawa samopoczucia (fizycznego i psychicznego),
 • uspokojenie i relaks,
 • redukcja obrzęków kończyn,
 • rehabilitacja po liposukcji,
 • drenaż limfatyczny – redukcja obrzęków,
 • powrót do sylwetki sprzed ciąży.

Częstotliwość zabiegów
Po­je­dyn­czy za­bieg trwa oko­ło 35 mi­nut. W jego trak­cie ma­su­je­my ca­łe cia­ło, sku­pia­jąc się na miej­scach szcze­gól­nie do­tknię­tych cel­lu­li­tem. Aby uzy­skać naj­lep­sze efek­ty, en­der­mo­lo­gia wy­ko­ny­wa­na jest w se­riach od 10 za­bie­gów dwa razy w ty­go­dniu.

  Przeciwwskazania:
 • przepuklina
 • naczyniaki
 • żylaki, zapalenie żył
 • nowotwory
 • ciąża (3 miesiące po porodzie, 6 po cięciu cesarskim)
 • uszkodzenia skóry

Nasz Zespół

Cosmedique