Bikor Ziemia Egiptu

Kosmetyk kultowy

Bi­kor Zie­mia Egip­tu ze wzglę­du na swój bo­ga­ty i do­pra­co­wa­ny skład jest nie­za­stą­pio­nym ko­sme­ty­kiem upięk­sza­ją­cym i jed­no­cze­śnie pie­lę­gnu­ją­cym. Jej im­po­nu­ją­ca for­mu­ła zo­sta­ła stwo­rzo­na po­nad dwa­dzie­ścia lat temu, sta­le pod­le­ga udo­sko­na­le­niom zgod­nie z naj­now­szy­mi osią­gnię­cia­mi z dzie­dzi­ny ko­sme­to­lo­gii. Pro­dukt bar­dzo szyb­ko zy­skał mia­no kul­to­we­go ko­sme­ty­ku. Bi­kor Zie­mia Egip­tu daje nam moż­li­wość ma­ni­pu­lo­wa­nia ko­lo­rem, co po­zwa­la mo­de­lo­wać twarz, ukryć nie­do­sko­na­ło­ści, prze­bar­wie­nia oraz nadać na­szej skó­rze pro­mien­ny i zdro­wy wy­gląd. Jest in­te­li­gent­nym ko­sme­ty­kiem, któ­ry do­pa­so­wu­je się do każ­de­go typu cery, a wy­ko­na­ny ma­ki­jaż przez wie­le go­dzin nie wy­ma­ga po­pra­wek.

Czy Ziemia Egiptu może zastąpić podkład?

BI­KOR Zie­mia Egip­tu nie jest pu­drem lecz kre­mem w po­sta­ci wil­got­ne­go ka­mie­nia. Nie ka­mu­flu­je, a wy­rów­nu­je ko­lo­ryt skó­ry. Dla efek­tu ka­mu­fla­żu war­to przed na­ło­że­niem Zie­mi Egip­tu za­sto­so­wać Pu­der BI­KOR We­t&Dry. Roz­świe­tla­my nim skó­rę, ka­mu­flu­je­my cie­nie, man­ka­men­ty. Do­ce­lo­wo, war­to Zie­mię Egip­tu sto­so­wać bez­po­śred­nio na skó­rę, lep­sze jest wów­czas prze­ni­ka­nie za­war­tych w niej od­żyw­czych i pie­lę­gnu­ją­cych skład­ni­ków. Skó­ra sko­rzy­sta wte­dy z bo­gac­twa wi­ta­min i mi­ne­ra­łów. Przy skó­rze bez man­ka­men­tów, nie wy­ma­ga­ją­cej ka­mu­fla­żu, war­to zre­zy­gno­wać z pod­kła­du.

Czy Ziemia Egiptu jest pudrem mineralnym?

Tak, jest to krem mi­ne­ral­ny. A uści­śla­jąc: są to wi­ta­mi­ny i mi­ne­ra­ły w koń­co­wej fa­zie two­rzą­ce emul­sję, wy­pie­ka­ne jak pie­czy­wo w bar­dzo wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­rze w wa­run­kach ma­nu­fak­tu­ry./p>

Mam ja­sną ce­rę, czy Zie­mia Egip­tu do­pa­su­je się też do mo­jej skó­ry? Jej ko­lor wy­da­je się być zbyt ciem­ny dla mnie.
Tak. Zie­mia Egip­tu to uni­wer­sal­ny, in­te­li­gent­ny ko­sme­tyk, któ­ry do­pa­so­wu­je się do każ­de­go ro­dza­ju skó­ry. Pierw­sze na­ło­że­nie daje efekt roz­świe­tle­nia i wy­rów­nu­je ko­lo­ryt skó­ry. Wraz z ko­lej­ny­mi apli­ka­cja­mi uzy­sku­je­my stop­nie opa­le­ni­zny (do dzie­wię­ciu warstw)) oraz mo­de­lu­je­my owal twa­rzy.

Nasz Zespół

Cosmedique