Xen-Tan Dark Lotion

XE­N-TAN DARK LO­TION za­wład­nął USA jak bu­rza i zo­stał okrzyk­nię­ty ulu­bio­nym sa­mo­opa­la­czem gwiazd i oso­bi­sto­ści na ca­łym świe­cie­.Jest to naj­moc­niej­szy i naj­szyb­ciej dzia­ła­ją­cy pro­dukt fir­my Xe­n-Tan.Je­go cze­ko­la­do­wy ko­lo­r,na­da two­jej skó­rze in­ten­syw­ny­,brą­zo­wy od­cień za­raz po apli­ka­cji­.Prze­mi­ły za­pach sta­wia XE­N-TAN osob­no od in­nych nie­przy­jem­nie pach­ną­cych sa­mo­opa­la­czy. Dzię­ki ciem­ne­mu od­cie­nio­wi nie uzy­skasz nie­chcia­nych po­ma­rań­czo­wych prze­bar­wień na swo­jej skó­rze. Bo­ga­ty w olej­ki z ko­ko­sa i orze­cha wło­skie­go na­da­je luk­su­so­wy i pięk­ny oraz po­zba­wio­ny smug efekt opa­le­ni­zny utrzy­mu­ją­cy się przez dłu­gi okres. Ide­al­ny dla osób o ciem­nej kar­na­cji chcą­cych po­głę­bić i wzmoc­nić swój ko­lor oraz dla tych któ­rzy w eks­pre­so­wym tem­pie chcą uzy­skać głę­bo­ką i in­ten­syw­ną opa­le­ni­znę, je­ze­li je­stes po­sia­dacz­ka ja­snej kar­na­cji nie bój sie ten sa­mo­pa­lacz jest rów­nież ide­al­nym wy­bo­rem dla Cie­bie, po­mo­ze Ci uzy­skac na­tu­ral­ny od­cien opa­le­ni­zny bez oba­wy ze efekt be­dzie prze­sa­dzo­ny.

Obu­dzi­łam sie rano wy­glą­da­jąc jak­bym do­pie­ro co wró­ci­ła z wa­ka­cji na Ma­la­di­wach. Naj­lep­szy sa­mo­opa­lacz jaki kie­dy­kol­wiek sto­so­wa­łam. Nie na­le­ży do ta­nich ale efekt jest nie­sa­mo­wi­ty i utrzy­mu­je sie przez wie­ki.
Women's Own Magazine

Nasz Zespół

Cosmedique