Peelingi chemiczne

Pe­elin­gi che­micz­ne sta­no­wią sku­tecz­ny i po­pu­lar­ny spo­sób na mi­ni­ma­li­zo­wa­nie de­fek­tów ko­sme­tycz­nych oraz wal­kę ze sta­rze­niem się skó­ry. Są to za­bie­gi złusz­cza­ją­ce na­skó­rek, dzię­ki cze­mu po­bu­dza­ją od­no­wę ko­mór­ko­wą, roz­ja­śnia­ją, na­wil­ża­ją i wy­gła­dza­ją skó­rę. Do każ­de­go ro­dza­ju skó­ry, w za­leż­no­ści od pro­ble­mu zo­sta­je do­bra­na od­po­wied­nia se­ria pe­elin­gów. Za­bieg moż­na wy­ko­nać rów­nież jed­no­ra­zo­wo, w celu od­świe­że­nia skó­ry.

  Działanie peelingu chemicznego:
 • oczyszcza, wygładza skórę,
 • zmniejsza przebarwienia,
 • redukuje zmarszczki,
 • zmniejsza rogowacenie,
 • reguluje wydzielanie łoju,
 • redukuje blizny potrądzikowe,
 • profilaktyka przeciwstarzeniowa,
 • wspomaga leczenie trądziku.

Kwas migdałowy

To alfa–hy­drok­sy­kwas otrzy­my­wa­ny po­przez hy­dro­li­zę wy­cią­gu z gorz­kich mig­da­łów. Na­tu­ral­ne źró­dła tego kwa­su to wi­śnie, mo­re­le i mig­da­ły. Kwas mig­da­ło­wy wy­ka­zu­je naj­sil­niej­sze dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne ze wszyst­kich alfa hy­drok­sy­kwa­sów, po­nie­waż bu­do­wą jest zbli­żo­ny do wie­lu an­ty­bio­ty­ków. Ha­mu­je ło­jo­tok oraz ła­god­nie złusz­cza na­skó­rek. Kwas mig­da­ło­wy wcho­dzi rów­nież w skład wie­lu pre­pa­ra­tów re­du­ku­ją­cych ozna­ki sta­rze­nia, fo­to­sta­rze­nia oraz zmia­ny barw­ni­ko­we. Jest do­sko­na­ły na każ­dą po­rę roku bez ogra­ni­cze­nia fo­to­ty­pu.

  Za­le­ty:
 • lekkie fotostarzenie,
 • powierzchowne przebarwienia,
 • skóra łojotokowa,
 • trądzik.

Kwas salicylowy

Kwas sa­li­cy­lo­wy jest beta – hy­drok­sy­kwa­sem. Jego na­tu­ral­ny­mi źró­dła­mi są: kora wierz­by, ma­li­ny i li­ście brzo­zy. Jego dzia­ła­nie na skó­rę za­le­ży od stę­że­nia. W stę­że­niach 10% ma dzia­ła­nie ke­ra­to­pla­stycz­ne, a po­wy­żej 10% ke­ra­to­li­tycz­ne. Wy­ka­zu­je ak­tyw­ność an­ty­sep­tycz­ną, re­gu­lu­je wy­dzie­la­nie ło­ju, spły­ca roz­sze­rzo­ne pory skó­ry. W po­łą­cze­niu z kwa­sem aze­la­ino­wym, spraw­dza się w re­duk­cji na­stępstw trą­dzi­ku.

  Za­le­ty:
 • trądzik (zaskórnikowy, grudkowy, krostkowy),
 • przebarwienia,
 • fotostarzenie,
 • blizny zanikowe.

Peeling pirogronowy

Kwas pi­ro­gro­no­wy jest al­fa­-ke­to­kwa­sem, po­sia­da­ją­cym wła­ści­wo­ści se­bo­sta­tycz­ne, prze­ciw­bak­te­ryj­ne, złusz­cza­ją­ce, na­wil­ża­ją­ce i roz­ja­śnia­ją­ce. Na­tu­ral­ne jego źró­dła to jabł­ka, ocet, sfer­men­to­wa­ne owo­ce. Kwas pi­ro­gro­no­wy znacz­nie zmniej­sza tłu­stość skó­ry ło­jo­to­ko­wej i trą­dzi­ko­wej, po­nie­waż re­gu­lu­je wy­dzie­la­nie se­bum. Na po­zio­mie skó­ry wła­ści­wej sty­mu­lu­je pro­duk­cję ko­la­ge­nu, ela­sty­ny oraz gli­ko­pro­te­in. Dzia­ła roz­świe­tla­ją­co, po­pra­wia na­wil­że­nie oraz jędr­ność skó­ry.

  Za­le­ty:
 • łojotokowe zapalenie skóry,
 • trądzik pospolity,
 • blizny potrądzikowe,
 • przebarwienia pozapalne,
 • fotostarzenie,
 • wiotkość skóry,
 • zaburzenia rogowacenia.

Retises CT

Dla skóry wymagającej szczególnej regeneracji

Re­ti­ses CT to za­bieg, któ­re­go sku­tecz­ność wy­ni­ka z wy­jąt­ko­we­go po­łą­cze­nia re­ti­no­lu i wi­ta­mi­ny C. Re­ti­nol (wi­ta­mi­na A) in­ten­syw­nie sty­mu­lu­je od­no­wę ko­mór­ko­wą skó­ry. Re­gu­lu­je pro­ces ke­ra­ty­ni­za­cji (ro­go­wa­ce­nia) spra­wia, że na­skó­rek sta­je się grub­szy i ela­stycz­ny. Re­ti­nol od­dzia­łu­je rów­nież na fi­bro­bla­sty zwięk­sza­jąc ich me­ta­bo­lizm, a tym sa­mym pro­duk­cję ko­la­ge­nu, ela­sty­ny i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Re­gu­lu­je ak­tyw­ność me­la­no­cy­tów, po­sia­da rów­nież wła­ści­wo­ści roz­ja­śnia­ją­ce prze­bar­wie­nia, dzię­ki cze­mu skó­ra zy­sku­je zdro­wy, ujed­no­li­co­ny ko­lo­ryt. Jest sil­nym an­ty­ok­sy­dan­tem, po­pra­wia na­tu­ral­ną od­por­ność skó­ry oraz jej ukrwie­nie. Nor­ma­li­zu­je pra­cę gru­czo­łów ło­jo­wych, a tak­że sprzy­ja pro­duk­cji czyn­ni­ków na­wil­ża­ją­cych skó­rę.

  Retinol to jedyny składnik oddziałujący na trzech poziomach:
 • naprawa (zmiany wywołane przez upływ czasu),
 • stymulacja (tworzenie nowych włókien kolagenowych),
 • ochrona (hamowanie kolagenazy).

Wi­ta­mi­na C jest sil­nym an­ty­ok­sy­dan­tem, chro­ni przed szko­dli­wym wpły­wem pro­mie­nio­wa­nia UV i wol­nych rod­ni­ków, za­po­bie­ga utle­nia­niu li­pi­dów i bia­łek obec­nych w na­szej skó­rze. Sty­mu­lu­je fi­bro­bla­sty do pro­duk­cji włó­kien ko­la­ge­no­wych, ela­sty­no­wych oraz kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Po­nad­to wy­ka­zu­je dzia­ła­nie roz­ja­śnia­ją­ce, do­da­je skó­rze bla­sku, a tak­że wzmac­nia i uszczel­nia na­czy­nia krwio­no­śne. Efek­tem za­bie­gu jest gład­ka, ela­stycz­na i roz­pro­mie­nio­na skó­ra.

  Wskazania:
 • zmarszczki,
 • wiotkość skóry,
 • przebarwienia,
 • skóra szara pozbawiona blasku z objawami starzenia.

Enerpeel Hands

ENER­PE­EL HANDS jest wy­ro­bem me­dycz­nym na ba­zie kwa­su trój­chlo­ro­oc­to­we­go w stę­że­niu 20% i kwa­su mle­ko­we­go w stę­że­niu 10%, opar­tym na ENER­PE­EL Tech­no­lo­gy. Wy­rób jest prze­zna­czo­ny do za­bie­gów na skó­rze dło­ni.
Kwas mle­ko­wy jest kwa­sem or­ga­nicz­nym, bę­dą­cym w sta­nie mo­du­lo­wać pro­ces bio­syn­te­zy me­la­ni­ny­was mle­ko­wy jest kwa­sem or­ga­nicz­nym, bę­dą­cym w sta­nie mo­du­lo­wać pro­ces bio­syn­te­zy me­la­ni­ny, na­wet po neu­tra­li­za­cji. Ener­pe­el Hands jest prze­zna­czo­ny do prze­pro­wa­dza­nia za­bie­gu złusz­cza­nia skó­ry dło­ni.

Głębokość złuszczania: powierzchowne, średnie.

  Wskazania:
 • fotostarzenie dłoni o lekkim i umiarkowanym nasileniu,
 • zmiany pigmentacyjne,
 • przebarwienia posłoneczne,
 • plamy starcze,
 • przesuszona skóra dłoni,
 • tendecje do rogowacenia.
  Przeciwskazania:
 • ciąża,
 • okres karmienia piersią,
 • zmiany zapalne na skórze (trądzik jest wyjątkiem),
 • infekcja (opryszczka),
 • skłonność do bliznowacenia,
 • reakcje alergiczne na składniki peelingu,
 • przyjmowanie isotretynoiny (zabieg można wykonać ok.6 m-cy po zakończeniu terapii).

Rodzaj peelingu dobrany jest indywidualnie na konsultacji przed zabiegiem.

Nasz Zespół

Cosmedique