Podaruj piękno w prezencie!

Je­że­li szu­kasz ory­gi­nal­ne­go po­my­słu na pre­zent z oka­zji świąt, ślu­bu, uro­dzin, imie­nin, rocz­ni­cy lub po pro­stu bez oka­zji, pro­po­nu­je­my bony upo­min­ko­we, któ­re mo­gą być ide­al­nym po­da­run­kiem dla ko­goś, kogo chcesz ob­da­ro­wać luk­su­so­wą nie­spo­dzian­ką.
Bon upo­min­ko­wy Co­sme­di­que mo­że być tak­że do­sko­na­łym po­da­run­kiem dla pra­cow­ni­ków lub part­ne­rów biz­ne­so­wych.

    Bony upo­min­ko­we wy­stę­pu­ją w dwóch wa­rian­tach:
  1. Bon okre­ślo­nej war­to­ści (o któ­rej de­cy­du­jesz sam))
  2. Bon upo­min­ko­wy na za­bieg.

Kwo­tę z bonu upo­min­ko­we­go moż­na prze­zna­czyć na do­wol­ne za­bie­gi z za­kre­su Ko­sme­to­lo­gii lub Me­dy­cy­ny Es­te­tycz­nej.

Je­śli po­trze­bu­jesz do­dat­ko­wych in­for­ma­cji na te­mat za­ma­wia­nia i re­ali­za­cji bo­nów lub ak­tu­al­nych pro­mo­cji i ofert spe­cjal­nych, skon­tak­tuj się z nami te­le­fo­nicz­nie.

Bon upo­min­ko­wy mo­żesz za­mó­wić te­le­fo­nicz­nie pod nu­me­rem te­le­fo­nu 669 000 000 lub wy­sy­ła­jąc za­mó­wie­nie pocz­tą elek­tro­nicz­ną na ad­res .

Nasz Zespół

Cosmedique