Specjalistyczna piel臋gnacja d艂oni i st贸p

Ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ne za­bie­gi pie­l臋­gna­cji st贸p i d艂o­ni zwy­ko­rzy­sta­niem pro­duk­t贸w re­no­mo­wa­nej fir­my Geh­wol, kt贸­ra od po­nad stu lat pro­du­ku­je spe­cja­li­stycz­ne ko­sme­ty­ki do st贸p. Za­bie­gi wy­ko­ny­wa­ne s膮 przy u偶y­ciu fre­zar­ki Luna AT Mi­cro fir­my Ger­lah, pro­du­ku­j膮­cej spe­cja­li­stycz­ny sprz臋t dla ga­bi­ne­t贸w zaj­mu­j膮­cych si臋 pie­l臋­gna­cj膮 st贸p i d艂o­ni, dzi臋­ki kt贸­rej sku­tecz­nie mo偶­na usu­n膮膰 zro­go­wa­cia­艂y na­sk贸­rek, od­ci­ski, mo­dze­le, a tak­偶e pie­l臋­gno­wa膰 pa­znok­cie. W na­szym ga­bi­net zwra­ca­my szcze­g贸l­n膮 uwa­g臋 na bez­pie­cze艅­stwo i pro­fe­sjo­na­lizm wy­ko­ny­wa­nych za­bie­g贸w. Fre­zy u偶y­wa­ne pod­czas za­bie­gu s膮 jed­no­ra­zo­we­go u偶yt­ku. Na­rz臋­dzia wie­lo­ra­zo­we­go u偶yt­ku ste­ry­li­zu­je­my w au­to­kla­wie. Wy­so­ka ja­ko艣膰 na­szych us艂ug oraz ste­ryl­no艣膰 u偶y­wa­nych przez nas na­rz臋­dzi po­zwa­la na bez­piecz­ny i kom­for­to­wy pe­di­cu­re. Po­ma­ga­my r贸w­nie偶 do­bra膰 od­po­wied­nie pre­pa­ra­ty fir­my Geh­wol do pie­l臋­gna­cji do­mo­wej. Wszyst­kie pro­duk­ty fir­my Geh­wol opar­te s膮 na na­tu­ral­nych sk艂ad­ni­kach, nie po­wo­du­j膮 偶ad­nych uczu­le艅. Bar­dzo do­brze si臋 roz­sma­ro­wu­j膮 i wch艂a­nia­j膮.

Piel臋gnacja d艂oni

Za­dba­ne i 艂ad­nie wy­gl膮­da­j膮­ce d艂o­nie s膮 bez w膮t­pie­nia wi­zy­t贸w­k膮 ka偶­dej ko­bie­ty. Na d艂o­niach naj­wcze­聹艣niej wi­da膰 ozna­ki sta­rze­nia, dla­te­go wy­ma­ga­j膮 one sys­te­ma­tycz­ne­go na­wil­偶a­nia i na­t艂usz­cza­nia oraz spe­cjal­nych za­bie­g贸w. Po­le­ca­my sty­li­za­cj臋 pa­znok­ci me­to­d膮 偶e­lo­w膮 oraz kla­sycz­ne za­bie­gi pie­l臋­gnu­j膮­ce sk贸­r臋 i pa­znok­cie r膮k.

Ma­ni­cu­re tra­dy­cyj­ny lub bio­lo­gicz­ny to za­bieg pie­l臋­gnu­j膮­cy d艂o­nie i pa­znok­cie. Zmi臋k­cza stward­nia­艂y na­sk贸­rek, od­偶y­wia, roz­ja­聹艣nia p艂yt­k臋 pa­znok­cia, uela­stycz­nia sk贸r­ki.

Ma­ni­cu­re SPA to re­lak­su­j膮­cy ma­ni­cu­re po­艂膮­czo­ny z pe­elin­giem d艂o­ni, od­偶yw­cz膮 ma­sk膮 lub k膮­pie­l膮 pa­ra­fi­no­w膮, za­ko艅­czo­ny re­lak­su­j膮­cym ma­sa­偶em. Za­pew­nia opty­mal­n膮 pie­l臋­gna­cje zm臋­czo­nym d艂o­niom i sk贸r­kom, oraz wzmac­nia pa­znok­cie. Po za­bie­gu d艂o­nie s膮 mi臋k­kie i de­li­kat­ne, a pa­znok­cie pi臋k­nie wy­mo­de­lo­wa­ne.

K膮­piel pa­ra­fi­no­wa d艂o­ni to za­bieg prze­zna­czo­ny dla os贸b, kt贸­re ma­j膮 szorst­kie, prze­su­szo­ne d艂o­nie. Za­bieg roz­po­czy­na­my od wy­ko­na­nia pe­elin­gu d艂o­ni na­st臋p­nie wma­so­wu­je­my spe­cjal­ny, re­ge­ne­ru­j膮­cy pre­pa­rat i za­nu­rza­my d艂o­nie w cie­p艂ej pa­ra­fi­nie. Tak przy­go­to­wa­ne d艂o­nie otu­lo­ne w ocie­pla­j膮­cych r臋­ka­wi­cach re­ge­ne­ru­j膮 si臋 i wzmac­nia­j膮 oko­艂o 20 mi­nut. Pa­ra­fi­na przy­wra­ca ak­sa­mit­n膮 mi臋k­ko艣膰 sk贸­rze d艂o­ni na­ra­偶o­nej na co­dzien­ne dzia­艂a­nie wie­lu ne­ga­tyw­nych czyn­ni­k贸w. Wy­g艂a­dza, zmi臋k­cza na­sk贸­rek oraz po­pra­wia stan pa­znok­ci. Po­nad­to za­bieg pa­ra­fi­no­wy op藕贸­聼nia na­tu­ral­ne pro­ce­sy sta­rze­nia, roz­ja­艣聹nia prze­bar­wie­nia oraz ha­mu­je po­wsta­wa­nie plam pig­men­ta­cyj­nych. 艁a­go­dzi sta­ny za­pal­ne na sk贸­rze, po­pra­wia kr膮­偶e­nie i wzmac­nia tkan­k臋 艂膮cz­n膮.

Stylizacja paznokci

Ales­san­dro­庐 to wy­j膮t­ko­wej ja­ko­聹­艣ci bez­kwa­so­we 偶e­le do mo­de­lo­wa­nia pa­znok­ci, kt贸­re pie­l臋­gnu­j膮 p艂yt­k臋 pa­znok­cio­w膮 ju偶 pod­czas na­k艂a­da­nia. S膮 do­pa­so­wa­ne do ka偶­de­go typu i pro­ble­mu pa­znok­cia, o wy­j膮t­ko­wym sk艂a­dzie i no­wo­cze­snej tech­no­lo­gii pro­duk­cji spe艂­nia­j膮­cej wy­mo­gi UE. Uni­kal­ne 偶e­le Ales­san­dro­庐 nie 偶贸艂k­n膮 ani nie od­pry­sku­j膮 i spra­wia­j膮, 偶e wy­mo­de­lo­wa­ny pa­zno­kie膰 po­zo­sta­je na d艂u­go pi臋k­ny i za­dba­ny. Pa­znok­cie za­chwy­ca­j膮 wy­j膮t­ko­wym po­艂y­skiem i na­tu­ral­nym wy­gl膮­dem. Nie bez przy­czy­ny za­tem zdo­by­艂y wie­le na­gr贸d i wy­r贸偶­nie艅: Be­au­ty Award, Co­smo­po­li­tan Prix de Be­au­ty w ka­te­go­riach wy­j膮t­ko­wy ima­ge pro­duk­tu, in­no­wa­cyj­no­聹艣膰, za­do­wo­le­nie klien­ta.

Trwa艂y manicure i pedicure hybrydowy

Na­k艂a­da­ny jak la­kier, wy­trzy­ma­艂y jak 偶el. Pod­czas za­bie­gu na p艂yt­k臋 pa­znok­cia na­k艂a­da si臋 cien­k膮 war­stw臋 la­kie­ru hy­bry­do­we­go, kt贸­ry utwar­dza­ny jest w lam­pie UV.

    Za­le­ty:
  • pi臋k­ne, l艣ni膮­ce, wy­pie­l臋­gno­wa­ne pa­znok­cie przez 14 dni,
  • nie nisz­czy na­tu­ral­nej p艂yt­ki pa­znok­cio­wej,
  • czas za­bie­gu znacz­nie kr贸t­szy ni偶 przy 偶e­lu,
  • od razu su­chy! nie ma ry­zy­ka, 偶e uszko­dzisz go (np. przy za­k艂a­da­niu bu­t贸w po za­bie­gu),
  • usu­wa si臋 go w 10 min bez po­trze­by pi­艂o­wa­nia

Nasz Zesp贸艂

Mgr Agnieszka Dobkowska

Ko­sme­to­log. Z wy­r贸偶­nie­niem uko艅­czy­艂a Wy偶­sz膮 Szko­艂臋 Pie­l臋­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy w Po­zna­niu.
Ty­tu艂 ma­gi­stra uzy­ska­艂a na 艂贸dz­kim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym, na wy­dzia­le far­ma­cji.
Pani Agniesz­ka po­sia­da wie­lo­let­ni膮 prak­ty­k臋, jest r贸w­nie偶 in­struk­to­rem za­wo­du w Wy偶­szej Szko­le Pie­l臋­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy.