Odżywka do rzęs i brwi RevitaLash

Skład naj­now­szej for­mu­ły Re­vi­ta­Lash AD­VAN­CED za­wie­ra opra­co­wa­ne przez ze­spół dok­to­ra Brin­ken­hof­fa ak­tyw­ne mo­le­ku­ły po­chod­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów kar­bok­sy­lo­wych, ła­go­dzą­ce wy­cią­gi ro­ślin­ne uzu­peł­nio­ne o dzia­ła­nie ak­tyw­nych na­no­pep­ty­dów. Od­żyw­ka spra­wia, że rzę­sy sta­ją się spek­ta­ku­lar­nie dłuż­sze, grub­sze i pięk­niej­sze. W nie­za­leż­nych ba­da­niach kli­nicz­nych 90% osób stwier­dzo­no, że ich rzę­sy wy­glą­da­ją le­piej, a 97% ba­da­nych osób stwier­dzi­ła po­pra­wę wy­glą­du swo­ich rzęs już w cią­gu 3 ty­go­dni sto­so­wa­nia Re­vi­ta­Lash Ad­ven­ced.

Nasz Zespół

Mgr Agnieszka Dobkowska

Ko­sme­to­log. Z wy­róż­nie­niem ukoń­czy­ła Wyż­szą Szko­łę Pie­lę­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy w Po­zna­niu.
Ty­tuł ma­gi­stra uzy­ska­ła na łódz­kim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym, na wy­dzia­le far­ma­cji.
Pani Agniesz­ka po­sia­da wie­lo­let­nią prak­ty­kę, jest rów­nież in­struk­to­rem za­wo­du w Wyż­szej Szko­le Pie­lę­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy.