• Cosmedique
  • Cosmedique
  • Cosmedique
  • Cosmedique
  • Cosmedique
  • Cosmedique

Endermologie LPG

Pozbąć się cellulitu i wymodeluj sylwetkę! Je­­dy­­na na­­tu­­ra­l­na, nie­­i­n­wa­­zy­j­na i sku­­te­cz­na me­­to­­da od­dzia­­łu­­ją­­ca na lokalne otłu­sz­cze­­nia!
Zobacz więcej

Swiss Color

Po­­le­­ca­­my Pa­ń­stwu no­­wą ja­­kość mi­­kro­­pi­g­me­n­ta­­cji per­­ma­­nen­t­nej. Za­­u­fa­­li­­śmy szwa­j­ca­r­skiej szko­­le, któ­­ra wy­­do­­by­­wa z nas to co naj­pię­k­nie­j­sze.
Zobacz więcej

Depilacja laserowa

Po­le­ca­my za­bieg prze­pro­wa­dza­ny przy uży­ciu tech­no­lo­gii Li­ght­She­er, po­le­ga­ją­cy na nisz­cze­niu miesz­ka wło­so­we­go za po­mo­cą świa­tła la­se­ro­we­go.
Zobacz więcej

Mikrodermabrazja

Za­bieg po­le­ga­ją­cy na kon­tro­lo­wa­nym ście­ra­niu war­stwy ro­go­wej za po­mo­cą urzą­dze­nia wy­po­sa­żo­ne­go w gło­wi­ce po­kry­te krysz­tał­ka­mi dia­men­tu.
Zobacz więcej